Organisation

Förskolan Kattresan drivs som ett personalkooperativ, i form av en ekonomisk förening. Detta innebär bl. a att:

  • Personalen har ett större inflytande över verksamhetens utformning än vad som är fallet för kommunala förskolor
  • Verksamheten skall följa kommunens uppställda innehålls- och kvalitetskrav
  • Förskolan har en egen budget och är ej vinstdrivande
  • Förskolans verksamhet kontrolleras av kommunen, och redovisningen granskas av revisor

Ett eget företag tar en viss tid i form av administration. Vi på Förskolan Kattresan har valt att i så stor utsträckning som möjligt sköta detta på kvällstid, så att hela dagtiden skall kunna erbjudas fullt ut till barnen. En i personalen sitter 2*1.5 tim/vecka på kontoret. Verksamhetsplanering görs ju även av kommunala förskolor, men vi väljer helger, så att Förskolans öppentider inte skall behöva påverkas. Vi tycker att vi med denna planering kan bidra till att minska stress för både barn och föräldrar.

Vårt verksamhetsår består enkelt uttryckt av en hösttermin och en vårtermin. Varje termin inleds med planerings- och städhelg om två dagar, då vi lägger fast ett grovt schema för respektive termin. Därutöver träffas vi på kvällstid varannan Onsdag för uppföljning och finplanering. Den behövliga personalvården för ett så intimt samarbetande och litet team sker på den egna fritiden, liksom festligare aktiviteter med föräldrarna.

Vi har huvudansvariga för respektive Katten- och Lillangruppen, för att fördjupa kontakterna med barnen och ge kontinuitet i grupparbetena. För övrigt arbetar vi flexibelt och roterar mellan olika uppgifter. En i personalen lagar mat och sköter hushållet på del av dag och även här rullar ansvaret veckovis över oss alla.

Vi har en uppdaterad vikariepool som vi nyttjar vid behov.


Förskolan Kattresan, Zornvägen 43, 168 50 Bromma. Telefon: 08-87 33 20. E-post: info@kattresan.se