Verksamhet

Vi är sex pedagoger, tre av oss driver sedan 1996 Förskolan Kattresan. Vi har två avdelningar, Kattengruppen och Lillangruppen med ca 14 barn i varje grupp.

Vi har dock inga stängda dörrar och gör ofta aktiviteter såsom utflykter och annat med hela gruppen. Våra lokaler ligger på Zornvägen i Södra Ängby, Bromma med närhet till fina lekplatser, parklekar, en 4H-gård, skog, åker, sjö och natur.

Vi vill här berätta kort om vår förskola och inte minst vilka idéer, principer och värderingar som styr vår verksamhet.

Övergripande mål

Vi vill att barnen:

  • utvecklar empati
  • utvecklar sitt kreativa tänkande
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sig i ord, musik, rörelse, drama, saga, bild och form
  • utvecklar respekt för naturen
  • får grundläggande kunskap om människor, djur, växter
  • förstår att alla har lika värde
  • följer samhällets grundvärderingar vad gäller normer och regler
  • utvecklar språket, vilket leder till självtillit
  • grundlägger en god kroppsuppfattning och en positiv uppfattning av sig själva

Men framför allt det ska vara roligt och göras med lust och glädje.

Natur
Vi vill ge barnen grundläggande kunskaper om naturen genom att vi iakttar, utforskar och drar slutsatser om det vi hittar där. Under större delen av året har vi en dag i veckan Trolle för Kattengruppen och Kurre för Lillangruppen. Syftet är att barnen ska få fina upplevelser av att vara i skog och mark, att följa årstidernas förändringar, samtidigt som vi tillvaratar de möjligheter naturen ger till lekar!

Språk och kultur
Vi läser många sagoböcker, sjunger sånger, rim och ramsor. Vi använder både nytt och traditionellt material, köpt och lånat. Vi försöker också få barnen att lyssna på och samtala om berättelser och sagor. Barnet skall få vidgade kunskaper om sig själv och sin omvärld. Vi lär oss att bättre förstå och respektera några andra levnadssätt och kulturer. Vi vill också att barnen ska känna till de klassiska folksagorna där det goda ofta besegrar det onda.

Sång och musik
Vi sjunger på morgonsamlingarna, där vi följer årstiderna och använder oss av gamla och nya låtar. Vi har två rytmikgrupper en gång i veckan som ger ännu mer möjligheter att röra på sig till lekar. Vi använder oss av rytmikinstrument. Vi uppmuntrar spontan sång! Där ingår även rörelselekar som stärker kroppsuppfattningen och den kroppsliga uttrycksförmågan.

Skapande
Målarfärger av olika slag, kritor, papper och lera finns alltid tillgängligt att när som helst ge sig i kast med. Skapandet skall vara både fritt och organiserat. Vi tar också ut material för skapande utomhus. Vi har även konstnären Cilla knuten till oss.

Tema
När man jobbar med integrerad syskongrupp måste regelbunden uppdelning ske för att tillgodose mer åldersspecifika krav. Hos oss görs detta i Katten- respektive Lillangruppen. Temaarbete kommer då väl till pass! Vi vill lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap. Syftet med ett gruppinriktat arbetssätt är att utveckla varje barn som individ och även som gruppmedlem. Gruppen skall ge alla en tillhörighet och där får man lära sig att se alla som lika värdefulla, fast olika. Vi har t.ex haft tema om jaget, min familj, närmiljön, bondgårdens djur och världen, om vatten osv.

Avslappning, massage, yoga
En mjuk, smidig kropp ger harmoni.
En hård, tung kropp ger aggressivitet.
Vi vill att barnen ska få en lugn och harmonisk stund, där de kan koppla av.
Vi vill lära barnen att bli medveten om sin kropp och utveckla sina sinnen.

Rytmik
Rytmik och rörelse har betydelse för den kroppsliga utvecklingen men framför allt för barns förmåga att genom rörelse bilda begrepp , kommunicera och samarbeta. Rörelse bidrar även till att skapa medvetenhet om den egna kroppen och ger möjlighet att i samspel med andra skaffa sig en uppfattning om sig själv, ett jagbegrepp.

Utflykter
Vi tycker om att åka på olika utflykter. T.ex teaterbesök, rim och ramsor på biblioteket, badhus, lådbilslandet och närliggande parker.

Att hantera konflikter
Att lära barnen att hantera konflikter är en viktig del i den fria leken och en viktig del i livet. Empati är grunden för all konfliktlösning och något vi jobbar aktivt med. Det handlar om att “göra” förlåt och inte bara säga förlåt. Vi styr också leken aktivt så att alla som vill verkligen får vara med. Personalen ingriper inte i konflikter förrän barnen fått möjlighet att lösa dem själva.

Pedagogisk forskning har under 90-talet pekat på att ett visst mått av “bråkiga” lekar krävs för att många barn ska ges normal social trygghet. Deltagande i våldsamma lekar kan innebära fördelar för barnen. Karaktäristiskt för lekfulla slagsmål är ofta ombytta roller, och det kan i sig underlätta utvecklingen av förmågan att byta roller i andra sammanhang. Vänskapsband kan också uppstå som en följd av tuffa lekar.

Även kompromisser och besvikelser tillhör den fria leken på samma sätt som det är en del av livet självt.

Säkerheten främst
Säkerheten är en mycket viktig fråga. Lekplatsen bakom förskolan är inhägnad och det finns alltid personal där barnen befinner sig. Samtliga personal har gått utbildning i “första hjälpen” och det finns alltid en telefon tillgänglig för kontakt med föräldrar, läkare och ambulans om olyckan skulle vara framme. Vid en händelse som tillfälligt försvunnet barn eller olyckstillbud har vi en policy att alltid samma dag informera den övriga personalen och barnets föräldrar. Vi loggar även tillbud och speciella händelser, i syfte att minimera säkerhetsrisker.

Om en säkerhetsbrist uppstår i staket eller annat tillkallas alltid reparation omgående - om så behövs genom någon frivillig förälder!

Vi har också införskaffat oss självlysande västar med vårt mobilnummer på som vi alltid sätter på oss när vi är på utflykt. Då syns barnen så mycket bättre.

Vi arbetar med ett systematiskt brandskyddsarbete, med hjälp av appen ”bus” och att vi går på återkommande brandutbildning.

Alla personal går oxå på första hjälpen kurs varannat år.


Förskolan Kattresan, Zornvägen 43, 168 50 Bromma. Telefon: 08-87 33 20. E-post: info@kattresan.se